Służba liturgiczna

ministranci

Słowo "ministrant" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza "służyć", "pomagać". Ministrant jest pomocnikiem kapłana przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Przygotowuje ołtarz, dary ofiarne do złożenia Ofiary Mszy św., a lektor ponadto czytanie Słowa Bożego. Strojem liturgicznym ministranta jest komeżka lub alba, gdy jest równocześnie lektorem. Ministrant jest znakiem dla innych, ponieważ poprzez swoje codzienne życie w domu, w szkole, wśród kolegów i koleżanek, poprzez wypełnianie codziennych domowych i szkolnych obowiązków daje świadectwo swej bliskości z Panem Jezusem i każdy ma prawo od niego wymagać tego świadectwa.

W naszej parafii zbiórki ministrantów i lektorów odbywają się co 2 tygodnie w salce parafialnej w soboty o 9:00. Bierzemy udział w rozgrywkach takich jak turniej piłki nożnej o puchar bp. Tadeusza Rakoczego również o puchar bp. Tadeusza Rakoczego w tenisie stołowym- dlatego przyda się nam każde wsparcie ;). Wszystkich chętnych zapraszamy aby dołączyli do nas:). Bycie Ministrantem to nie lada wyróżnienie, w końcu nie każdy może być tak blisko Pana Boga i Matki Bożej. Jednocześnie musimy pamiętać, że jesteśmy narzędziem w rękach Boga. Narzędziem, które powinno nieść Boga ludziom w sercu, w dłoniach i na wargach oraz swym życiem świadczyć o tym, co ustami głosimy. Otrzymaliśmy dar, który jest jednocześnie naszym zadaniem.

Chcieliśmy jeszcze przypomnieć o rzeczach, które powinien znać i wiedzieć każdy ministrant/kandydat; jego stopnie formacji, patronów, hymn, modlitwy jakie są odmawiane przed i po Mszy Świętej, nawet zasady jakimi powinien się kierować.

STOPNIE FORMACJI MINISTRANCKIEJ

Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej dzieli formację na następujące stopnie i funkcje:

 • Kandydat - nie nosi jeszcze komży lecz szarfę, ale uczy się w tym czasie posługiwania do mszy, odpowiedzi mszalnych itp., ten okres próby trwa zazwyczaj rok; czasem stopień kandydacki bywa dzielony na dwa stopnie:
  • Aspirant - pierwsze 3 miesiące okresu kandydackiego - podczas liturgii nie wkładają jeszcze komży
  • Kandydat - okres 9-miesięczny po przyjęciu do grona kandydatów, podczas liturgii noszą komżę
 • Choralista (ministrant) - daje wiernym sygnały do przyjęcia odpowiednich postaw ciała za pomocą kołatek, dzwonków i gongów
 • Ministrant Światła - opiekuje się świecami, posługuje do nich
 • Ministrant Księgi - pełni funkcje:
  • Ministranta Krzyża - nosi krzyż podczas procesji i drogi krzyżowej
  • Ministranta Księgi - dba o księgi liturgiczne, przygotowuje je przed liturgią, może posługiwać przy mszale
 • Ministrant Ołtarza - pełni następujące funkcje:
  • Ministrant Wody - nosi wodę święconą podczas pokropienia wiernych, błogosławieństw i poświęceń
  • Ministranta Kadzidła - funkcje spełniają dwaj ministranci: Turyferariusz, Nawikulariusz
  • Ministrant Ołtarza - posługuje przy naczyniach liturgicznych: podaje chleb, wino i wodę do sprawowania Eucharystii, usługuje kapłanowi, przytrzymuje patenę pod Ciałem Pańskim
 • Lektor - ministrant Słowa Bożego - osoba po specjalnym kursie trwającym zazwyczaj rok; proklamuje Słowo Boże (czytania z wyjątkiem Ewangelii) oraz odczytuje wezwania Modlitwy Powszechnej; może, za zgodą celebransa odczytać lub zaśpiewać psalm.
  • Psałterzysta - wykonuje psalmy, zazwyczaj jest ministrantem Słowa Bożego posiadającym uzdolnienia muzyczne
  • Kantor - intonuje pieśni, dba o oprawę muzyczną liturgii i zaangażowanie wiernych w śpiew, ta funkcja rzadko już występuje w Polsce i jest często mylona z psałterzystą. Kantor zazwyczaj jest ministrantem Słowa Bożego posiadającym wykształcenie muzyczne
 • Ceremoniarz - mistrz ceremonii - osoba po specjalnym kursie trwającym zazwyczaj rok; jego zadaniem jest koordynowanie działań pozostałych ministrantów; jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg liturgii, przeprowadza próby z ministrantami, musi być zaznajomiony z przepisami liturgicznymi
 • Animator liturgiczny - jest starszym ministrantem (zazwyczaj powyżej 16 lat) lub osobą dorosłą, na ogół po specjalnym kursie; opiekuje się grupą ministrantów
 • Oczywiście, ministrant może wykonywać zadania przewidziane dla stopni niższych, oraz, gdy nabył już stosowne umiejętności, te przewidziane dla stopni wyższych. Stopnie ministranckie (ministrant krzyża, księgi) mogą zanikać, w zależności od parafii.

Można wyróżnić także funkcję Kaperiusz - ministrant trzymający mitrę i pastorał przez welon bądź specjalne rękawiczki

X PRZYKAZAŃ MINISTRANTA

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

PATRONI MINISTRANTÓW

 • Św. Dominik Savio (5 maja)
 • Św. Stanisław Kostka (18 września)
 • Św. Tarsycjusz (15 sierpnia)
 • Św. Alojzy Gonzaga (21 czerwca)
 • Św. Jan Berchmans (13 sierpnia)
 • Św. Jan Bosco (31 stycznia)

MODLITWY MINISTRANTÓW

 • Przed Mszą Świętą
 • Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.
 • Po Mszy Świętej
 • Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

HYMN KRÓLUJ NAM CHRYSTE

 • Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
 • To nasze rycerskie hasło.
 • Ono nas zawsze prowadzić będzie
 • I świecić jak słońce jasno.
 • Naprzód przebojem młodzi rycerze
 • Do walki z grzechem swej duszy
 • Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty
 • Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 • Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
 • Podnosząc w górę swe czoła.
 • Przed nami życie rozkwita w wiośnie
 • Odważnie, bo Jezus woła.